[:en]26-29 November 2014
LTMKS Project Space Malonioji 6, Malonioji Str. 6, Vilnius

2014/11/23
press release/invitation

In the recent years artistic research has divided artist into at least two camps, while for the academia the number of the latter is at least three or even five. This slightly vague term has become a platform for speculation and manipulation that governs the distribution of knowledge, funds, influences and categories of trendiness and novelty.

Although this is by far the first show dealing with artistic research in Lithuania, what is more important is that it seeks to pose questions rather than offer solutions, perceptual instruments or evaluation tables.

The exhibition consists of two sections. In one space the artists expand their research processes, while the other one contains a visualisation of the study of artistic research initiated by Vytautas Michelkevičius and its mapping. This process has been and still is happening in several stages and in collaboration with researchers, artists and designers, while the installation in the project space “Malonioji 6” is like a snapshot of the current stage of the research.

The exhibition presents The Map of Lithuanian Artistic Research: Collective Concept and Local Identity and the accompanying personal visual and textual reflections developed later by researchers and artists, as well as documentation of Vilnius-based artistic research meetings (workshops, salons and discussions).

The exhibition also features, both latently and manifestly, Sir Prof. Christopher Frayling’s text Research in Art and Design (1993), which was perhaps the first to address the problems of the relationship between art and research.

Curator and researcher: Vytautas Michelkevičius.

Artists: Artūras Raila, Dainius Liškevičius, Julijonas Urbonas, Eglė Karpavičiūtė.

Research fellows: Arnas Anskaitis, Julijonas Urbonas, Akvilė Anglickaitė, Žygimantas Augustinas*, Edvardas Kavarskas, Dainius Liškevičius, Audrius Novickas, Tomas Grunskis*, Aldis Gedutis*, Inga Vidugirytė*, Viktorija Žilinskaitė, Tautvydas Bajarkevičius*, Lina Michelkevičė.

*these fellows also present personal reflections on the topic in the show.

Creative team: Agnė Alesiūtė, Rokas Cicėnas, Pijus Cicėnas, Sandra Mockutė, Anastasija Sosunova.

2014/11/27
fragments of exhibition

1-Meninio tyrimo parodos fragmentas

Agnė Alesiūtė. Collective mapping process visualization

Meninio tyrimo parodos fragmentas

Meninio tyrimo atidarymo fragmentas

16-Meninio tyrimo parodos fragmentas

Julijonas Urbonas. Research processes (including and correspondence with the public and the film script) from “Euthanasia roller coasters”

15-Meninio tyrimo parodos fragmentas

14-Meninio tyrimo parodos fragmentas

Visual research sketches.

13-Meninio tyrimo parodos fragmentas

Eglė Karpavičiūtė. The study processes of “Science Fiction. Retrospective “

12-Meninio tyrimo parodos fragmentas

11-Meninio tyrimo parodos fragmentas

Dainius Liškevičius. The research process of “Museum”

10-Meninio tyrimo parodos fragmentas

 Artūras Raila. The research process of “Power of Earth”

9-Meninio tyrimo parodos fragmentas

 Artūras Raila. The research process of “Power of Earth”

8-Meninio tyrimo parodos fragmentas

7-Meninio tyrimo parodos fragmentas

6-Meninio tyrimo parodos fragmentas3-Meninio tyrimo parodos fragmentas

2-Meninio tyrimo parodos fragmentas

1509128_392207867595012_7587961198446193827_n

1526387_392208110928321_7318786491732105524_n

10384335_392207664261699_7644455918206828777_n

10502425_392207780928354_8521010104143947659_n

Photo by Arturas Valiauga

2014/12/07
video

Video by Evaldas Jansas: http://jansas.tv/paroda-it-meninis-tyrimas/

2014/12/15
sound documentation

Link: https://soundcloud.com/vytautas-michelkevicius/sets/garsine-dokumentacija-fieldrecording-paroda-it-meninis-tyrimas

2014/11/27
Tomas Grunkis' sound research performance

Link: https://archive.org/details/A.R.E.-vietalaikas_001-20141126[:lt]2014 m. lapkričio 26-29 d.
LTMKS projektų erdvė Malonioji 6, Malonioji g. 6, Vilnius

2014/11/23
spaudos pranešimas/kvietimas

Meninis tyrimas pastaraisiais metais yra padalijęs menininkus bent į dvi stovyklas, o akademikus – mažiausiai į tris ar net penkias. Ši, iš pirmo žvilgsnio lietuvių kalba keistokai skambanti sąvoka yra tapusi spekuliacijų ir manipuliacijų platforma, vardan kurios dalijamos žinios, pinigai, įtakos ir madingumo bei naujumo kategorijos.

Nors tai bene pirmoji paroda Lietuvoje apie meninį tyrimą, tačiau svarbiau tai, kad ji siekia iškelti daugiau klausimų nei pasiūlyti sprendimų, suvokimo instrumentų ar vertinimo lentelių.

Paroda susideda iš dviejų skyrių. Vienoje erdvėje menininkai išskleidžia savo tyrimo procesus, o kitoje erdvėje išklojamas Vytauto Michelkevičiaus inicijuoto tyrimo apie meninį tyrimą ir jo žemėlapiavimo procesas.

Jis vyko ir vis dar vyksta keliais etapais bendradarbiaujant su mokslininkais, menininkais ir dizaineriais, o projektų erdvėje „Malonioji 6“ sukurta instaliacija yra it dabartinio tyrimo etapo momentinė fotografija.

Parodoje pristatomas „Lietuvos meninio tyrimo žemėlapis: kolektyvinė samprata ir lokali tapatybė“ ir vėliau greta išvystytos asmeninės vizualinės ir tekstinės mokslininkų bei menininkų refleksijos ir proceso dokumentacijos iš Vilniaus meninio tyrimo susitikimų (kūrybinių dirbtuvių, salonų ir diskusijų).

Parodoje taip pat (ne)akivaizdžiai dalyvauja sero prof. Christopherio Fraylingo tekstas „Research in art and design“ (1993) – kuriame kone pirmąkart buvo aptartos meno ir tyrimo santykio problemos.

Kuratorius ir tyrėjas: Vytautas Michelkevičius.

Menininkai: Artūras Raila, Dainius Liškevičius, Julijonas Urbonas, Eglė Karpavičiūtė.

Tyrėjai bendradarbiai: Arnas Anskaitis, Julijonas Urbonas, Akvilė Anglickaitė, Žygimantas Augustinas*, Edvardas Kavarskas, Dainius Liškevičius, Audrius Novickas, Tomas Grunskis*, Aldis Gedutis*, Inga Vidugirytė*, Viktorija Žilinskaitė, Tautvydas Bajarkevičius*, Lina Michelkevičė
*šie bendradarbiai pristato parodoje ir asmenines temos refleksijas.

Kūrybinė komanda: Agnė Alesiūtė, Rokas Cicėnas, Pijus Cicėnas, Sandra Mockutė, Anastasija Sosunova.

2014/11/27
parodos fragmentai

1-Meninio tyrimo parodos fragmentas

Agnė Alesiūtė. Kolektyvinio žemėlapiavimo proceso vizualizacija

Meninio tyrimo parodos fragmentas

Meninio tyrimo atidarymo fragmentas

16-Meninio tyrimo parodos fragmentas

Julijonas Urbonas. Tyrimo procesai (įtraukiant ir susirašinėjimus su interesantais bei filmo scenarijų) iš „Eutanazijos kalneliai“

15-Meninio tyrimo parodos fragmentas

14-Meninio tyrimo parodos fragmentas

Vizualaus tyrimo eskizai.

13-Meninio tyrimo parodos fragmentas

Eglė Karpavičiūtė. Tyrimo procesai iš „Science Fiction. Retrospektyva”

12-Meninio tyrimo parodos fragmentas

11-Meninio tyrimo parodos fragmentas

Dainius Liškevičius. Tyrimo procesas iš „Muziejus”

10-Meninio tyrimo parodos fragmentas

 Artūras Raila. Tyrimo procesai iš „Žemės galia“

9-Meninio tyrimo parodos fragmentas

 Artūras Raila. Tyrimo procesai iš „Žemės galia“

8-Meninio tyrimo parodos fragmentas

7-Meninio tyrimo parodos fragmentas

6-Meninio tyrimo parodos fragmentas3-Meninio tyrimo parodos fragmentas

2-Meninio tyrimo parodos fragmentas

1509128_392207867595012_7587961198446193827_n

1526387_392208110928321_7318786491732105524_n

10384335_392207664261699_7644455918206828777_n

10502425_392207780928354_8521010104143947659_n

Fotograijų autorius Arturas Valiauga

2014/12/07
video

Evaldo Janso video: http://jansas.tv/paroda-it-meninis-tyrimas/

2014/12/15
garso dokumentacija

Nuoroda: https://soundcloud.com/vytautas-michelkevicius/sets/garsine-dokumentacija-fieldrecording-paroda-it-meninis-tyrimas

2014/11/27
Tomo Grunskio garsinio tyrimo performansas

Nuoroda: https://archive.org/details/A.R.E.-vietalaikas_001-20141126

2014/12/11
recenzija

[…] Tai paroda, kurioje kūrybinis procesas visų pirma parodomas kaip (alter)meninis tyrimas, tarsi šaknis išsišakojantis tiek meninėse, tiek akademinėse, tiek įvairiose alternatyviose praktikose. Tada ši šaknis atsiejama nuo tiesioginių „estetinių turinių“, tačiau pastarieji vis dėlto yra numanomi, jaučiami. Jie tampa tyrimo objektu, tačiau ir patys iš dalies formuoja, įtakoja, įestetina šį tyrimą ir pačią parodą kaip „laboratoriją“. Taigi, tai nėra paroda įprasta žodžio prasme, kaip ir nėra kokia nors muziejinė ekspozicija. Ši paroda suproblemina tiek „meninės parodos“ formatą, tiek įprastus muziejinius naratyvus. Michelkevičius ir su juo šioje parodoje bendradarbiavę visi menininkai, tyrėjai ir t.t. sugeba parodyti kūrybinio proceso ir (meninio) tyrimo mechanizmus. Randamas netikėtas požiūrio rakursas, per kurį galime pažvelgti į daugelį, atrodytų, skirtingų praktikų per giminingą prizmę. Kartu pati paroda kaip veiksmas, vis dėlto, gali būti traktuojama ir kaip meninis-kuratorinis procesas. Sakyčiau, šis projektas prašosi kokiu nors netiesioginiu – meniniu-tiriamuoju – būdu perkonvertuojamas į leidinį.[…]

Kęstutis Šapoka. „Paroda it* (meninis) tyrimas“ projektų erdvėje „Malonioji 6“. In: artnews.lt, nuoroda: http://www.artnews.lt/paroda-it-meninis-tyrimas-projektu-erdveje-malonioji-6-26419[:]