[:en]Malonioji 6 was founded by Lithuanian artists Ūla Tornau and Žilvinas Lanzbergas in the year 2012. And for two years functioned as artist-run gallery space in Žvėrynas district, Vilnius, Lithuania. During this period artists organised 12 exhibitions.

Founders about the space:

“When we started […] we felt a basic need to present the authors who generate and accumulate new ideas and forms. […] The space itself was deliberately chosen with a reference to a 19th-century salon, an apartment turning into a cultural center. This gallery is a private space, and it was very important for us to show it. During the very first exhibition we received critique from several artists regarding the lighting or the general style. The answer is simple – this is Vilnius, and both the scale and the aesthetics were naturally very Vilnius-specific, because everything was created on the basis of what was available at the moment. […] Such self-funding, when one pays the rent and covers the renovation and heating costs from one’s personal budget, is a kind of work that cannot really be criticised. It is not an art center financed by taxpayers’ money where one can sneer at everything and walk away. Malonioji is a private space: one comes as a guest, and when one is invited to a dinner as a guest, it is impolite to criticise the sauce or check the cleanness of the plate.”

 

Žilvinas Lanzbergas

 

“A few years ago we felt a pressing need to show, see, and discuss works of art in a more personal and informal way. We missed a place that did not necessarily require great spaces, funds, representation or organisational and technical resources for displaying a work, yet at the same time maintained a proper level of quality, so that its events would not become merely a squat-like alternative. We knew some people in Lithuania and abroad who were working in an interesting and passionate manner, but were not really “enterpreneur” types who would be instantly noticed or knew how to take part in exhibitions curated by larger institutions.”

 

Ūla Tornau

In the year 2014 Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association took over charge of the space and changed it’s status from gallery into a project space. In another two years 65 events took place in Malonioji 6: exhibitions, workshops, talks, performances, music evenings and book presentations.

In December 2015, the last exhibition in Malonioji 6 took place, It was Flos artifici by Danas Aleksa.

Exterior of the space:

IMG_7384x_MG_1137-Exposurelaukas

Interior of the space:

Malonioji_planas[:lt]Malonioji 6 buvo įkurta 2012 metais lietuvių menininkų Ūlos Tornau ir Žilvino Lanzbergo iniciatyva ir veikė dvejus metus Vilniaus Žvėryno rajone. Per tą laiką šioje menininkų prižiūrimoje galerijoje buvo suorganizuota 12 parodų.

Įkūrėjai apie erdvę:

„[…]kai pradėjome, jutome elementarų poreikį parodyti autorius, kurie kuria ir akumuliuoja naujas idėjas bei formas. […] Pati erdvė buvo sąmoningai pasirinkta su nuoroda į XIX a. saloną, butą, kuris virsta kultūriniu centru. Ši galerija – tai privati erdvė, ir tai parodyti buvo labai svarbu. Jau per pirmą parodą iš kelių menininkų sulaukėme kritikos dėl apšvietimo ar stilistikos. Atsakymas paprastas – čia Vilnius, ir tiek mastelis, tiek estetika labai vilnietiška išėjo savaime, nes viskas buvo kuriama iš to, kas kas buvo tuo metu prieinama. […] Toks „mecenavimas“ iš savo kišenės mokant už nuomą, remontą ir šildymą yra darbas, kurio neišeina kritikuoti. Tai ne iš mokesčių mokėtojų pinigų įsteigtas meno centras, kuriame galima viską pašiepti ir nueiti. „Malonioji“ – tai privati erdvė: tu ateini į svečius, o svečiuose, jei vaišina vakariene, negražu kritikuoti padažą ar tikrinti lėkštės švarumą.”

 

Žilvinas Lanzbergas

 

„Prieš kelerius metus susikaupė daug noro rodyti meno kūrinius, žiūrėti į juos ir kalbėtis apie juos labiau asmeniškai ir neformaliai. Pasiilgome vietos, kurioje, viena vertus, kūriniui eksponuoti nebūtinai reikia didelių erdvių, finansų, reprezentacijos, organizacinių ir techninių pajėgų, kita vertus, išlaikoma renginių kokybė, jie netampa tiesiog skvotinė alternatyva. Pažinojome žmonių Lietuvoje ir užsienyje, kurie dirba įdomiai ir aistringai, bet iš tiesų nėra „organizatoriški“ tipažai, kurie būtų išsyk pastebėti ar „mokėtų“ sudalyvauti didesnių institucijų kuruojamose parodose.”

 

Ūla Tornau

2014-aisiais metais Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga perėmė patalpas ir iš galerijos pavertė jas projektų erdve. Malonioji 6 įvyko 65 renginiai: parodos, dirbtuvės, pokalbiai, performansai, muzikos vakarai ir leidinių pristatymai.

2015-ųjų gruodį Malonioji 6 įvyko paskutinė paroda – Dano Aleksos Flos artifici.

Edvės išorė:

IMG_7384x_MG_1137-Exposurelaukas

Erdvės vidaus planas:

Malonioji_planas[:]