[:en]12-23 December 2015
LTMKS Project Space Malonioji 6, Malonioji Str. 6, Vilnius

2015/12/07
press release/invitation

Opening: 12th December, 2015 at 6 p. m.
Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association’s project space Malonioji 6 (Malonioji g. 6, Vilnius)

The exhibition on display: 12th – 23rd December, 2015 on Wednesdays and Saturdays between 5-7 p.m. or at other time, arranged in advance by calling  +370 622 30 422 .

This is the last show in LTMKS project space Malonioji 6.

Flower for the artist in Latin is flos artifici. This is the name of the collection by Danas Aleksa, who gathered flowers given to Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association’s Artists during openings of their exhibitions for an entire year, starting at 6th January, 2015 when Jurga Barilaitė’s ehxihition Abrakadabra opened at Vartai gallery.

Danas Aleksa: „This project is about institution and interval of time. Interval of a year resembles a capsule with clear boundaries giving a reference point in the infinity of time. Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association is one of many institutions drifting between the past and the future, where pace of movement is divided into the categories of years. The idea to collect flowers for the entire year came up during gatherings at Malonioji 6 before New Year. Flowers are like silent artists’ reports of exhibitions that took place.

Flowers in the context of the contemporary art are given less and less often. Maybe because of changing status of authorship when artist is regarded as scientific associate, or maybe because of the pathos conflicting with the essence of contemporary art. Collection was inspired by the ritual of exhibition opening followed by applause and giving flowers and this ritual’s connection with the artwork itself or the lack of this connection. On the other hand, seeing now all these plants together they remind me of flags climbers carry to the mountain tops. It is an additional weight to carry, but it becomes a symbol of achievement.

This collection is like gates into the garden of the past time where the fragments of the past are captured into the plant based medium.“

Danas Aleksa – sculptor, creator if objects, installations and performances. In 2012 he became a member of the Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association. Themes of relations between individual and the society, exact time and space are important for his oeuvre. In his last few years of creative work the artist is interested in topics of (his) social status and identity in a broader sense. In his works he asks questions “who am I” and “what am I (not)” in a social and/or institutional art system. Artist describes himself as interdisciplinary artist as someone being in a state of inbetweeness. When you are not only between disciplines, but also between self and art, self and routine, routine and art, society and self, when you become an observer and call it art.

Event on Facebook: https://www.facebook.com/events/705591672874421/

Exhibition is supported by Lithuanian Council For Culture and Lithuanian Ministry of Culture.

2015/12/17
photodocumentation

 

10305502_538924296256701_945466669123490768_n

901247_538924279590036_1872612722631647512_o

12376588_538924276256703_1822940034208557117_n

12373442_538924442923353_1955826774613307919_n

12373219_538924436256687_4342139124251319887_n

12360382_538924776256653_2231739681983345932_n

12360343_538924516256679_1699467300988928307_n

12360210_538924906256640_6083419220197584750_n10714422_538924476256683_5694791469663447421_o10275459_538924592923338_1730493755604494210_o

1522912_538924672923330_4254004570710284794_o

Photo by Laurynas Skeisgiela[:lt]2015 m. gruodžio 12–23 d.
LTMKS projektų erdvė Malonioji 6, Malonioji g. 6, Vilnius

2015/12/07
spaudos pranešimas/kvietimas

Atidarymas 2015 gruodžio 12 d. 18 val.
LTMKS projektų erdvėje „Malonoji 6“ (Malonioji g. 6, Vilnius)

Paroda lankoma 2015 gruodžio 12 – 23 d., trečiadieniais ir šeštadieniais 17 – 19 val. arba iš anksto susitarus telefonu +370 622 30 422.

Gėlė menininkui, lotyniškai flos artifici. Taip pavadinta menininko Dano Aleksos ištisus 2015 metus, nuo sausio 6 dienos, kai „Vartų“ galerijoje buvo atidaryta Jurgos Barilaitės paroda „Abrakadabra“, iki pat dabar rinkta LTMKS nariams parodų atidarymuose įteiktų gėlių kolekcija.

Tai paskutinė LTMKS projektų erdvės „Malonioji 6“ paroda.

Danas Aleksa: „Šis projektas apie instituciją ir laiko atkarpą. Metų laiko tarpas primena kapsulę su aiškiomis ribomis, suteikiančiomis atskaitą laiko begalybėje. LTMKS viena iš daugelio institucijų dreifuojančių tarp būtojo ir būsimojo laikų, judėjimo greitį įvardijanti metų kategorijomis. Idėją ištisus metus rinkti gėles padiktavo susibėgimai „Maloniojoje 6“ prieš Naujuosius metus. Gėlės tarytum nebylios menininkų ataskaitos apie įvykusias parodas.

Gėlės šiuolaikinio meno kontekste dovanojamos vis rečiau. Galbūt dėl kintančio autorystės statuso, kai menininkas daugiau suvokiamas kaip mokslinis bendradarbis, o gal dėl parodų atidarymų patoso prieštaraujančio šiuolaikinio meno keliamai problematikai. Kolekcijos rinkimą inspiravo parodos atidarymo ritualo, vainikuojamo aplodismentais ir gėlių įteikimu, ir kūrinio ryšys, jo buvimas arba nebuvimas. Iš kitos pusės, dabar matant šiuos visus augalus, jie man asocijuojasi su vėliavomis, kurias alpinistai kopdami į viršukalnes nešasi kartu. Tai lyg ir papildomas svoris, tačiau šis balastas tampa reikšmingu simboliu įveikus šlaitą.

Ši kolekcija tai vartai į būtojo laiko sodą, kur praeities fragmentai užfiksuoti augalinės kilmės laikmenose.“

Danas Aleksa – skulptorius, objektų, instaliacijų ir performansų kūrėjas, 2012-aisiais metais tapęs LTMKS nariu. Jo kūryboje svarbus individo ir visuomenės santykis, konkreti vieta ir laikas. Menininkas paskutinių kelerių metų kūryboje dažnai gvildena (savo) socialinio statuso, tapatumo platesne prasme klausimus. Jo kūriniuose dažnai klausiama „kas aš esu“ apskritai ir „kas (n)esu“ socialinėje ir/ar institucinėje meno sistemoje. Savo buvimą tarpdisciplininiu menininku autorius įvardina tarpine būsena, kai esi ne tik tarp disciplinų, bet tarp savęs ir meno, tarp savęs ir buities, tarp buities ir meno, tarp visuomenės ir savęs, tampi stebėtoju ir tai vadini menu.

Renginys Facebook: https://www.facebook.com/events/705591672874421/

Paroda dalinai finansuojama Lietuvos kultūros tarybos bei Lietuvos Kultūros ministerijos.

2015/12/17
fotodokumentacija

 

10305502_538924296256701_945466669123490768_n

901247_538924279590036_1872612722631647512_o

12376588_538924276256703_1822940034208557117_n

12373442_538924442923353_1955826774613307919_n

12373219_538924436256687_4342139124251319887_n

12360382_538924776256653_2231739681983345932_n

12360343_538924516256679_1699467300988928307_n

12360210_538924906256640_6083419220197584750_n10714422_538924476256683_5694791469663447421_o

10275459_538924592923338_1730493755604494210_o

1522912_538924672923330_4254004570710284794_o

Fotografijų autorius Laurynas Skeisgiela

2015/12/17
apžvalga

[…] Kita vertus, ekspozicija paradoksaliai dekontekstualizuojama/rekontekstualizuojama, įvedant papildomą naratyvą, kuriuo galima tikėti, galima ir ne. Danas Aleksa 2015 metais lankėsi parodų atidarymuose, prašydamas parodų kaltininkų atiduoti parodos lankytojų jiems įteiktas gėles. Kartais, negalėdamas atvykti į atidarymą, prašydavo gėlių iš meninink(i)ų telefonu. Dažniausiai lankydavosi „tarpdisciplininių“ meninink(i)ų (matyt, aliuzija ir į LTMKS kaip instituciją) parodų atidarymuose. Galop, priėjo išvados, jog tarpdisciplininiai menininkai ir menininkės gauna mažiau gėlių nei vyresnė dailinink(i)ų karta. Aleksa netgi ketino pats dovanoti gėles ir po to jas atsiimti, kad nežlugtų jo projektas, tačiau išliko kiek įmanoma nešališku.[…]

Kęstutis Šapoka. Flos artifici. Dano Aleksos paroda projektų erdvėje „Malonioji 6“. In: artnews.lt, nuoroda: http://www.artnews.lt/flos-artifici-dano-aleksos-paroda-projektu-erdveje-malonioji-6-32939[:]