[:en]14-25 September 2015
LTMKS Project Space Malonioji 6, Malonioji Str. 6, Vilnius

2015/09/12
press release/invitation

For everyone interested in the creative process studios will be open 14th – 25th September, 2015, between 3-7 p.m. at LTMKS project space “Malonioji 6” (Malonioji Str. 6, Vilnius)

Virtual tours (attended from Malonioji 6)
19th of September at 5 p.m. – Vienna tour
24th of September at 6 p.m. – Istanbul tour
Presentation of results on 25th of September, 2015 at 6 p.m.
For two weeks Lithuanian Interdisciplinary Artists Union’s project space Malonioji 6 physically and virtually will be occupied by photographers creating not only photography. The Artists are interested in every day’s occurrences and rituals which become less routinely while thinking about them, also structures and models by which one understands and creates the world. In what way the changes happen and how does their in-between stages look like? Where is the boundary between important events and trifles? What is the importance of a studio in a physical space for a contemporary artist and how it can become a space of thought? These questions and problems unite the curiosity of the artists and stimulates their creativity. During the Open Studios artists will create objects, texts, actions and play with scales, cultural artifacts and language.
Marija Jociūtė (born in 1988) gained BA and MA degrees of Audio-Visual Arts in Vilnius Academy of Arts. Currently lives and works in Vienna. Works explore different structures of thinking in the everyday life, the ways they appear and the effects of their existence.
Dalia Mikonytė (born in 1986) is an artist and researcher, member of artists group Coolturistes and The Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association. Her work focuses on intimate space and time, personal experiences, female identity and its representation, signs and reality, feminism. Dalia`s interests and inspirations balance between history and contemporary art, among theory and sentiment.
Lina Zaveckytė (born in 1988) has a BA and MA in Photography and Media Art from Vilnius Academy of Arts. She is interested in the concept of change, both physical and mental, and in how that can be experienced as a state of in-betweenness.
Open Studios – Open Process is a project aiming to encourage the cooperation between artists, engaging in conversations through artistic practices while also opening the doors of artistic studios for the audience involvement into creative process and the dialogue. For acknowledged artists this project is an opportunity to implement their ideas beyond their traditional studio space, while for the young artists this is an opportunity to show their work to public.
This project is partially supported by Lithuanian Council For Culture and the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania.
Event in Facebook: https://www.facebook.com/events/1499959220296972/

2015/09/24
photodocumentation

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Photo by Laurynas Skeisgiela
[:lt]2015 m. rugsėjo 14–25 d.
LTMKS projektų erdvė Malonioji 6, Malonioji g. 6, Vilnius

2015/09/12
spaudos pranešimas/kvietimas

 

Atvirų studijų rezultatų pristatymas – 2015 rugsėjo 25 d. 18 val. LTMKS projektų erdvėje „Malonioji 6“

Virtualios ekskursijos (lankomos iš Malonioji 6):
rugsėjo 19 d. 17val. ekskursija po Vieną,
rugsėjo 24 d. 18 val. – po Stambulą.
Studijos atviros: 2015 09 14 – 09 25 d. 15 – 19 val.

LTMKS projektų erdvę „Malonioji 6“ dvi savaites fiziškai bei virtualiai dalinsis fotografės, kuriančios ne tik fotografiją. Menininkes domina kasdienybės reiškiniai ir ritualai, tampantys nebe tokiais kasdieniškais juos apmąstant, taip pat ir mąstymo struktūros bei modeliai, kuriais suprantame ir kuriame pasaulį. Kokiu būdu vyksta kismai ir kaip atrodo jų tarp-būsenos? Kur riba tarp svarbių reiškinių ir nesvarbių smulkmenų? Kokia yra fizinės studijos erdvės svarba nūdienos menininkui ir kaip ši erdvė gali pavirsti minčių erdve? Šie klausimai ir problemos vienija kūrėjų smalsumą bei stimuliuoja kūrybiškumą. Atvirų studijų metu menininkės kurs objektus, tekstus, veiksmus ir žais masteliais, kultūros artefaktais bei kalba.
Marija Jociūtė (g. 1988) įgijo Audiovizualių menų bakalauro ir magistro laipsnius Vilniaus dailės akademijoje. Šiuo metu gyvena ir kuria Vienoje (Austrijoje). Kūryboje tiria skirtingas kasdienio gyvenimo mąstymo struktūras, jų atsiradimo būdus ir buvimo poveikius.
Dalia Mikonytė (g. 1986) – menininkė ir tyrėja. Menininkių grupės Cooltūristės ir LTMKS (Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos) narė. Jos kūrinių centre – intymi erdvė ir laikas, asmeninės patirtys, moters tapatybė ir jos reprezentacija, ženklai ir tikrovė, feminizmas. Dalios interesai ir inspiracijos balansuoja tarp istorijos ir šiuolaikinio meno, teorijos ir sentimentų.
Lina Zaveckytė (g. 1988) įgijo Fotografijos bakalauro ir magistro laipsnius Vilniaus dailės akademijoje. Ją domina fiziniai ir mentaliniai pokyčiai bei kaip galima juos patirti kaip tarpinę būseną.
Atviros studijos – atviras procesas – LTMKS projektas siekiantis skatinti menininkų tarpusavio bendradarbiavimą, „pokalbį“ meninėmis praktikomis, kartu atveriant duris publikai skatinti publikos įsitraukimą į meninį procesą bei užmegzti dialogą tarp menininko ir publikos. Žinomiems menininkams tai galimybė realizuoti savo idėjas už savo įprastinės studijos ribų, o jauniems – pristatyti savo kūrybines praktikas viešai.

Renginys Facebook‘e: https://www.facebook.com/events/1499959220296972/
Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos bei Lietuvos Kultūros ministerijos.

2015/09/24
fotodokumentacija

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Fotografijų autorius Laurynas Skeisgiela

[:]